Nederlands   |   Français   |   English   |  Deutsch

ALGEMENE VOORWAARDEN JUDY SELECTION b.v.b.a.

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overeenkomsten, ook navolgende en/of mondelinge, met onze klanten. Onze oudere andersluidende algemene voorwaarden worden door huidige vervangen.

2. Onze stilzwijgende afwijkingen van deze voorwaarden en/of het trekken van wissels of aanvaarden van cheques betekenen geen verzaking aan onze algemene voorwaarden noch schuldvernieuwing.

3. Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons en zal voorrang hebben op onze algemene voorwaarden.

4. De klant verzaakt aan zijn tegenstrijdige voorwaarden die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

5. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie werkdagen na datum van onze berichten, ook deze per telefax of E-mail verstuurd.

6. Onze modellen, stalen, maten, kleuren of aanduidingen op deze website, in de catalogus, prijslijst of andere aanbiedingen gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting en kunnen variëren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of prijsvermindering.

7. Onze prijzen gelden zonder verpakking, verzekering-, verzending-, vervoer-, en leveringskosten, B.T.W., belastingen, heffingen, bankverrichtings- of protest-kosten; deze zijn alle ten laste van de klant.

8. Wij behouden ons het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot/of betaling van de klant te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg geeft ons het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant schadevergoeding zal eisen, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

9. Al onze facturen zijn te betalen kontant en zonder korting te Herent in België op onze bankrekening vermeld op onze factuur.

10.Betaling aan tussenpersonen of aan onze vertegenwoordigers zijn verboden in elk geval voor de klant slechts bevrijdend als wij onvoorwaardelijk het bedrag ontvangen hebben.

11. Een wissel of cheque geldt slechts als betaling op de dag dat wij onvoorwaardelijk en definitief het bedrag ontvangen hebben.

12. Bij niet-betaling op de vervaldag is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is op het schuldsaldo een intrest verschuldigd tegen 12% per jaar tot aan de volledige betaling.

13. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 12%, met een minimum van 125 , zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

14. Bij enige wanbetaling, faillissement, andere tekens van financiële moeilijkheden of wijziging solvabiliteit worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes en/of overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant enige schadevergoeding zal vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

15. DE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN, OOK ALS ZIJ BEWERKT WERDEN, WORDEN ENKEL EIGENDOM VAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALING van de prijs, de intresten, schade en kosten. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle risico's ervan. De goederen blijven roerend. Wij hebben het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant en zijn opdrachtnemer geven bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden.

16. De klant mag door ons verkochte of geleverde goederen, ondanks zij door de klant nog niet betaald zijn, in het kader van zijn gebruikelijke handel verkopen. In dat geval echter draagt de klant alle rechten ingevolge die verkoop onmiddellijk aan ons over; de klant zal ons daartoe alle inlichtingen verstrekken.

17. Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de verkoopkosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen.

18. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend, zijn niet bindend. En voor zover kalenderdagen niet zijn gespecificeerd, nemen slechts een aanvang na vervulling en ontvangst van de betalingsvoorwaarden en nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling. Er is geen recht op vergoeding van schade tegen ons voor leveringen die niet op tijd zijn geleverd.

19. De producten reizen op risico van de klant, zelfs als ze franco verstuurd en/of met onze vrachtwagen vervoerd worden en/of met aanduiding van plaats van levering.

20. De geadresseerde moet de vervoerde goederen onmiddellijk controleren op gebreken of tekorten, en de klant ontslaat ons van aansprakelijkheid als:

20.1 de niet-conformiteit of transportschade niet op ons transportdocument gemeld zijn;

20.2.de afwijkingen van het gekozen model redelijk zijn, gezien het om natuurlijke producten gaat;

20.3.hij zijn klacht niet aan ons behoorlijk gemotiveerd geschreven heeft binnen de kortst mogelijke tijd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen die volgen op de ontvangst van ons product voor de zichtbare gebreken, of op de ontdekking van het gebrek van verborgen gebreken.

21. Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie van de klant ontbonden wordt zal de klant 25% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn als onverminderbare forfaitair overeengekomen schadevergoeding, benevens de door ons bewezen verloren uitgaven.

22. Het Belgisch recht is van toepassing op al onze contracten.

23. Voor alle betwistingen zijn alleen de Belgische rechtbanken in Leuven bevoegd. We behouden ons echter het recht voor de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

FR: Conditions générales: JUDY SELECTION b.v.b.a.

12. A défaut de paiement à léchéance, le solde débiteur produira, sans aucun avertissement ni mise en demeure, un intérêt au taux de 12% par an jusqu au jour du parfait paiement.

13. En cas de non-paiement entier ou partielà l échéance et ce sans motifs justes, le solde débiteur sera en outre, huit jours après une mise en demeure restée vaine, majoré de 12%, avec un minimum de 125 nonobstant l octroi de délais de grâce.

15. LES BIENS LIVRES, MEME CEUX TRAVAILLES, NE DEVIENDRONT LA PROPRIETE DU CLIENT QU APRES PAIEMENT INTEGRAL du prix, les intérêts et les frais. Le client supportera tous risques afférents aux biens dès livraison. Les biens resteront mobilier. Nous aurons le droit de reprendre les produits livrés sans intervention des instances judiciaires. Par les présentes, le client nous donne l autorisation d accéder aux lieux où se trouveront ces biens.

18. Nos délais de livraison ne sont qu'approximatifs et ne sont pas contraignants. Et dans la mesure où les jours calendaires, ne sont pas spécifiés, les délais de livraison ne prenez que un début après l'accomplissement et la réception des conditions de paiement et après que nous être en possession de toutes les informations et documents nécessaires exécuter l'ordre. Il n'y a aucun droit à une indemnisation pour les dommages causés contre nous pour les livraisons qui n'ont pas été effectuées à temps.

Sur simple demande une traduction Française de nos autres conditions générales sera envoyée gratuitement. Le fait que cette traduction ne figure pas sur le présent document ne peut être invoqué pour alléguer que lesdites conditions étaient non connues et non acceptées.

EN: General conditions: JUDY SELECTION b.v.b.a.

18. Our delivery times are only approximate and are not binding. Insofar as calendar days are not specified, delivery times take only a start after fulfillment and receipt of the payment terms and after we be in possession of all necessary information and documents for the execution of the order. There is no right to compensation for damage against us for deliveries that have not been made on time.

An English translation will be forwarded to our clients free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that the above mentioned conditions were not known nor accepted.

DE: Algemeine Bedingungen: JUDY SELECTION b.v.b.a.

18. Unsere Lieferzeiten sind nur annähernd und unverbindlich. Und sofern keine Kalendertage angegeben sind, nehmen Sie nur ein Start nach Erfüllung und Erhalt der Zahlungsbedingungen und nach uns im Besitz aller notwendigen Informationen und Unterlagen für die Führen Sie den Auftrag aus. Es besteht kein Anspruch auf Ersatz von Schäden gegen uns für Lieferungen, die nicht rechtzeitig erfolgen.

Eine deutsche Ubersetzung unserer allgemeinen Bedingungen sollen auf einfache Anfrage kostenlos geschickt werden. Der Umstand dass diese Ubersetzung nicht auf diesen Document wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, diese Bedingungen seien unbekannt und nicht angenommen worden.

 

 

v.2.0 April 2017
Judy Selection bvba
Klein Dalenstraat 42
3020 Winksele-Herent
BELGIUM